Cognum Aspects of Attention® är speciellt i det avseendet att det är ett datoriserat uppmärksamhetsbatteri (“uppmärksamhetstest”) som är  standardiserat för att kunna administreras vid ett tillfälle. Med hjälp av en kort muntlig beskrivning, skriftlig instruktion och en testlista kan testpersonen själv klara testningen. Testbatteriet kan naturligtvis modifieras utefter frågeställning och enskilda test kan också administreras var för sig. Standardbatteriet består av 10 olika deltest.

Testbatteriet ger mått på flera aspekter av uppmärksamhet:

 • Informationsbearbetningshastighet
 • Kapacitet
 • Förmåga att inhibiera prepotenta reaktioner
 • Impulsivitet
 • Fokuserad uppmärksamhet (förmåga att motstå automatiserat fokus)
 • Alternerande uppmärksamhet
 • Svackor i uppmärksamheten
 • Bibehållen uppmärksamhet
 • Vidmakthållen beredskap
 • Återhämtad beredskap (attentional blink)
 • Intra-individuell variabilitet
 • Inter-individuell variabilitet
 • Motorisk fingerförmåga

Viktigt att notera är att testet för bibehållen uppmärksamhet i normeringen har administrerats i slutet av batteriet. Detta innebär att tp befunnit sig i samma testsituation en tid och sannolikheten för upptäckt av bristande, bibehållen uppmärksamhet ökar (Oken et al., 2006). Samtidigt fungerar batteriet som ett utmärkt instrument för att mäta konsistens mellan testningar och för att utvärdera/följa upp behandlande åtgärder.
Trots minimal insats från psykologen/läkaren fås ett flertal utvärderingsmått automatiskt från testningen.