Uppmärksamhetstest som vänder sig till de yrkesgrupper (företrädesvis läkare och psykologer) som arbetar med utredning och/eller uppföljning av insatser kring de funktioner som batteriet avser att mäta. Testbatterier eller enskilda deltest kan administreras av utbildad testledare på uppdrag av den person som har kompetens att tolka resultaten.

Som vid all användning av psykologiska test förutsätts att den professionelle har goda statistiska och psykometriska kunskaper. Lika viktigt är utbildning i testanvändning och etiska riktlinjer vid testning. Vidare antas personen även ha grundläggande neuropsykologisk kompetens.

Vad gäller specifika kunskaper kring uppmärksamhet, så är förhoppningen att Cognum Aspects of Attention med tillhörande manual och referenslista ska vara en inkörsport till fördjupad kunskap kring aspekter av uppmärksamhet.