Inledning till uppmärksamhetstestet Cognum Aspects of Attention med ingående test som ibland benämns inhibitionstest, uppmärksamhetstest, reaktionstidstest, “ADHD-test”, koncentrationstest, etc.

 

Grundläggande för människan är att vara uppmärksam och via sina sinnen välja information från omgivningen, bearbeta sinnesintryck, fatta beslut och agera. I utredningssammanhang är det betydelsefullt att få inblick i denna förmåga hos individer. Vid neuropsykologiskt inriktade utredningar söker man utröna eventuella uppmärksamhetsstörningar. Inom andra områden är träningsutveckling eller höga prestationer viktiga, t ex rehabilitering eller vid urval till specifika yrken. Bedömning av individers uppmärksamhetsförmåga lämpar sig bra att göra med datoriserade test.

 

Föreliggande datoriserade testbatteri – Cognum Aspects of Attention, CAA – är skapat för att ge viktig information kring aspekter av uppmärksamhet hos vuxna (18-70 år). De ingående testen kommer från klassiska testparadigm. Exempelvis enkel och komplex reaktionstid, continuous performance test (CPT) och stroop-test. Det är test som används i utrednings- och forskningssammanhang för att studera uppmärksamhetsfunktioner.

Uppmärksamhet är ett begrepp med många definitioner. Följande är William James (1890) klassiska definition av uppmärksamhet:

“Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others, and is a condition which has a real opposite in the confused, dazed, scatterbrained state which in French is called distraction, and Zerstreutheit in German.”

Ur ett kognitivt perspektiv teoretiserar man utifrån olika typer av uppmärksamhet (fokuserad, bibehållen, alternerande, etc). En särskild aspekt som fått genomslag inom forskningen under senare år är individers intraindividuella variabilitetet avseende deras kognitiva funktioner. Det har visat sig att denna varians i en persons prestation är indikativ för olika typer av störningar i centrala nervsystemet (MacDonald, Li, och Bäckman, 2009). CAA kan ge en mycket bra bild av intraindividuell variabilitetet.

De teorier som ligger till grund för tolkning av aspekter av uppmärksamhet i föreliggande testbatteri, och som beskrivs i manualens teoretiska kapitel, kommer från nutida forskning kring centrala nervsystemets funktion. Det är bl a perception-action cycle (Fuster, 2003), neuronkärnors betydelse för uppmärksamhetens modulering (Aston-Jones et al, 2007. Oken et al., 2006) och intraindividuell variabilitet (MacDonald et al., 2009).

CAA är det första svenskutvecklade, datoriserade testbatteriet avsett att mäta aspekter av uppmärksamhet. Förhoppningen är att CAA ska ge Dig som utredare en ökad möjlighet till förståelse kring olika aspekter av patienters uppmärksamhetsfunktioner.