Skolpsykologer gör elevutredningar som leder till pedagogiska rekommendationer

Elevutredningar som leder till pedagogiska rekommendationer

Skolpsykolog / barnpsykolog utför psykologutredningar inom skola vid frågeställningar kring begåvning, kognitiv förmåga, inlärningssvårigheter, psykiskt mående och neuropsykiatrisk problematik (NP, till exempel ADHD och autism). Elevutredningar har ofta frågeställning kring vad elevers inlärningsproblem beror på. Det kan även röra sig om att skapa underlag för vidare remisser till BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eller BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen). En komponent i utredningen, som skolpsykolog / barnpsykolog använder sig av, är den så kallade WISC-testningen. Vi använder oss alltid av senaste versionen av WISC (vilket för närvarande är WISC-V).

Utredningarna leder till pedagogiska rekommendationer som kan införlivas i nya eller befintliga stöd- och åtgärdsplaner för eleven. Det gäller utredningar för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dessa psykologiska insatser är en del av elevhälsans arbete med elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Specialistpsykolog Thomas Höljö har arbetat med elevutredningar, mot olika kommuner i Gävleborg, sedan 2001.

Cognum verkar framförallt inom Gävleborg (Gästrikland och Hälsingland). Men vi tar även emot uppdrag från andra kommuner. Till exempel från Uppsala, Älvkarleby och Östhammar i Uppsala län. Vår mottagning ligger i Gävle.

Pedagogiska rekommendationer, länkar till referensmaterial

Språksvårigheter

Språkstörning

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning.

Anna Eva Hallin bloggar om forskning, teori och praktik om språkstörning och relaterade funktionsnedsättningar.

OrdAF Astrid Frylmark AB

Logoped Astrid Frylmark med fokus på språkutveckling, läsinlärning och dyslexi.

Logoped Julia med exempel på material

Logoped Julia har material som används i skolarbetet med elever.

Symbolmaterial att ta del av. Till exempel materialet “Såhär vill jag ha det i skolan” – att planera med eleven.

Språkforskningsbloggen: Språkutvecklande och språkmodifierande strategier i klassrummet som kan leda till språkliga framsteg hos elever i högstadiet med språkstörning.

Språkforskningsbloggen: Hur ser effektiv ordförrådsundervisning ut?

Extramaterial till Förstå och arbeta med språkstörning

Studiepaket språkstörning moment 3, se sidan 7-9: Evidensbaserad modell för ordinlärning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Tecken som AKK

Där poddar finns kan ni söka efter

Elevhälsopodden: Anna Eva Hallin – Språkande i skolan del 1 (16 oktober 2020)
Elevhälsopodden: Anna Eva Hallin – Språkande i skolan del 2 (02 november 2020)
Acceptanspodden: Bonus: Språkstörning med logoped Hanna Walsö (15 oktober 2020)
DyssePodden – Föräldrapodden för dyslektiska barn.

Podden Lika värde på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Strategier

Petri Partanens Blogg
Petri Partanen – Om strategier i lärandet
Petri Partanens bok – Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan

Där poddar finns kan ni söka efter

Pedagogisk psykologi: Metakognitiv kunskap och självreglering med psykolog Petri Partanen (24 april 2019)
Hjärnpodden – Kristina Bähr: #122 Välmående – Att tänka kring sitt tänkande med psykolog Petri Partanen (24 april 2019)

Uppmärksamhet

Provivus Tipsbanken om koncentration

Överaktivitet

Social förmåga

Stress

En 5:a kan få mig att tappakontrollen